Stanovy

Článek 1

Základní ustanovení

 

1.1. Spolek nese název Spolek „Vltavan“ v Purkarci a má IČ 466082082.

1.2. Spolek je právnickou osobou s neomezenou právní osobností, která vykonává veřejně prospěšnou činnost s územní působností v České republice.

1.3. Sídlem spolku je Purkarec; adresa sídla spolku ke dni přijetí tohoto nového, úplného znění stanov zní: Purkarec č. p. 86, Hluboká nad Vltavou, PSČ 373 41.

1.4. Znakem spolku, je kotva protkaná vorovou tabulí, s letopočtem založení a názvem spolku.

1.5. Čestnými symboly spolku jsou historické prapory, členský spolkový kroj  s vyznačenou hodností, šerpa a spolkový odznak.

 

Článek 2

Účel a poslání spolku

 

2.1. Hlavní činností sloužící k naplnění poslání spolku (účelem spolku), je zejména

 1. hájit práva spolku a jeho členů, pěstovat vzájemnost, společenské, národní a demokratické vědomosti;
 2. vlastivědná činnost, uchovávat a rozvíjet tradice obce Purkarec a historického Spolku plavců, rybářů a pobřežních „Vltavan“ v Purkarci založený roku 1902;
 3. sbírat památky o minulém a současném životě lidí pracujících na Vltavěv jižních Čechách;
 4. organizovat kulturní, poučnou i zábavnou činnost pro své členy a příznivce;
 5. udržování piety k bývalým členům spolku;

2.2. Vedlejší činností, podporující činnost hlavní je zejména

 1. prodej drobných upomínkových předmětů a publikací;
 2. pořádání výstav, přednášek, spolkových výletů, krojovaných průvodů, plesů a jiných kulturních společenských akcí;
 3. vydávání vlastních publikací a publikační činnost v tisku a dalších mediálních prostředcích;
 4. zřizování knihoven a archivů

 

  Článek 3

Členství ve spolku

 

3.1. Členem spolku (rozumí se jak bratrem, tak sestrou) se může stát fyzická nebo i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a potvrdí slibem, že bude plně podporovat veřejně prospěšnou činnost spolku a plnit z toho plynoucí povinnosti. Členem se může stát pouze občan České republiky nebo právnická osoba se sídlem na jejím území.

3.2. Členství může být řádné, nebo čestné.

3.3. Fyzická osoba může požádat o řádné členství po dovršení 15 let věku

3.4. Právnická osoba může být členem, pokud o to požádá její orgán a pokud vykonává veřejně prospěšnou činnost. Slib skládá její statutární orgán, který ji pak na jednáních spolku, bez ohledu na počet jejích případných členů, zastupuje s jedním platným hlasem.

3.5. Čestným členem se může stát fyzická i právnická osoba, jejíž zásluhy uzná Členská schůze spolku ve svém usnesení. Čestný člen se může zúčastňovat spolkového života, bez hlasovacího a volebního práva. Může však vystupovat s hlasem poradním. Čestný člen je osvobozen od plnění členských povinností (vyjma povinnosti v článku 3.9.f ).

3.6. O přijímání členů rozhoduje na návrh správního výboru členská schůze. U čestných členů členství vznikne dnem přijetí. U řádných členů dnem, složení slibu před valnou hromadou ve vltavanském kroji;

3.7. Přijetí kteréhokoliv žadatele o členství ve spolku může být bez udání důvodů odepřeno;

3.8. Řádný člen má právo:

 1. zúčastňovat se jednání valné hromady a členských schůzí, předkládat návrhy, stížnosti a vyjadřovat se při zasedání hlasováním;
 2. volit a být volen do orgánů spolku;
 3. požívat členských výhod a zúčastňovat se všech akcí spolku.

3.9. Řádný člen je povinen:

 1. dodržovat stanovy a plnit usnesení přijatá na zasedáních valné hromady i členských schůzí, kterých se aktivně zúčastňuje;
 2. plnit úkoly vyplývající z vnitřních předpisů či ze svěřené funkce;
 3. hradit v termínu členské příspěvky, stanovené valnou hromadou a snažit se přispívat do jmění spolku získáváním dárců, sponzorů či donátorů;
 4. udržovat svůj kroj v pořádku a používat jej, včetně doplňků a odznaků, výhradně ve smyslu vnitřních předpisů;
 5. pomáhat získávat věci pro archiv spolku;
 6. chovat se k členům spolku s bratrskou úctou, která se navenek vyjadřuje i tykáním a oslovením „bratře“ či „sestro“

3.10 .Členství ve spolku zaniká:

 1. vystoupením, které musí být písemně podáno;
 2. vyloučením pro neplnění povinností, ztrátu bezúhonnosti či hrubý poklesek vůči mravům či z důvodu nezaplacení členských příspěvků;
 3. úmrtím člena – fyzické osoby, nebo zánikem právnické osoby bez právního nástupce.

3.11. Je-li dán důvod vyloučení člena, může členská schůze rozhodnout o pozastavení členství provinilého člena ve spolku až do nejbližšího zasedání valné hromady, která rozhodne o jeho vyloučení s konečnou platností. Rozhodnutí o pozastavení členství musí  být členu doručeno. Nerozhodne-li valná hromada o vyloučení člena, obnovuje se jeho členství ve spolku okamžikem, kdy valná hromada rozhodla, že člen nebude vyloučen, nebo okamžikem skončení zasedání valné hromady, a tím z obou okamžiků, který nastane dříve.

 

Článek 4

Orgány spolku

 Orgány spolku jsou: valná hromada, členská schůze, správní výbor a kontrolní komise. Funkční období správního výboru a kontrolní komise jsou čtyři (4) roky. Funkční období však neskončí do té doby, dokud se nesejde orgán příslušný k nové volbě.

 

 4.1. Valná hromada

 

4.1.1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.

4.1.2. Do působnosti valné hromady zejména náleží:

 1. vyhodnotit činnost spolku, zvláště pak udělit absolutorium správnímu výboru a kontrolní komisi za činnost v uplynulém období, a volit je do dalšího období;
 2. schválit zprávu zástupců, zvolených do výboru a do dozorčí rady Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků z.s.;
 3. schválit výsledek hospodaření spolku; jeho účetní závěrku a výroční zprávu, pokud byla vydána;
 4. určit hlavní zaměření a schválit plán činnosti spolku v následujícím období;
 5. rozhodovat o změně stanov, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů;
 6. volit do čestných funkcí kmotry praporů a čestné kmotry praporů, matku praporů a protektora spolku;
 7. volit zástupce do výboru a do dozorčí rady Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků z.s. a delegáty na valnou hromadu svazu;
 8. volit do funkcí praporečníků členy Spolku „Vltavan“ v Purkarci;
 9. jmenovat zapisovatele, druhého pokladníka a případně další funkcionáře spolku;
 10. přijímat nové členy spolku a ukončovat členství ve spolku smyslu článku 3;
 11. řešit případná odvolání členů proti rozhodnutí kontrolní komise;
 12. schvalovat výši a splatnost členských příspěvků.

 Rozhodovat o zrušení či přeměně spolku ve smyslu článku 8 může pouze zvláštní valná hromada.

4.1.3. Valnou hromadu svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka, zpravidla v prvním čtvrtletí kalendářního roku.

4.1.4. Statutární orgán je povinen svolat valnou hromadu také z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání na náklady spolku sám.

4.1.5. Každý řádný člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání. Čestní členové, protektor (není-li řádným členem) a pozvaní hosté se mohou zasedání zúčastnit s hlasem poradním.

4.1.6. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Nesejde-li se ve stanovenou hodinu zahájení polovina řádných členů, posune se zahájení o půl hodiny (30 minut) a valná hromada je usnášeníschopná i při menším počtu přítomných, nejméně však jedné třetině (1/3) řádných členů.

4.1.7. Usnesení je přijímáno většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Je-li určeno, že určití členové, nebo jiné přítomné osoby mají pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu.

4.1.8. Způsob stanovení místa, určení času, a způsob pozvání na zasedání se řídí ustanovením občanského zákoníku.

4.1.9. Řízení zasedání, volba komisí (návrhové, volební apod.), způsob hlasování a sčítání hlasů i samotný závazný obsah jednání valné hromady se řídí vnitřním předpisem spolku (jednacím řádem).

4.1.10. Přijaté usnesení valné hromady je závazné pro všechny členy spolku a musí být dostupné spolu s výroční zprávou všem členům v sídle spolku v písemné podobě, a v elektronické formě na internetu (webových stránkách spolku).

 

4.2. Správní výbor

 4.2.1. Správní výbor je statutárním orgánem Spolku „Vltavan“ v Purkarci.

4.2.2. Spolek zastupuje ve všech jeho věcech samostatně předseda. Podepisování provádí tak, že připojí spolkové razítko a svůj podpis k vytištěnému, nebo napsanému názvu spolku; Jiný člen statutárního orgánu může za spolek jednat výhradně na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem udělené předsedou spolku.

4.2.3. Správní výbor v počtu sedmi (7) členů volí valná hromada podle kandidátky, navržené na poslední členské schůzi před valnou hromadou. Správní výbor se volí na období čtyř (4) roků (opakované zvolení je však možné) ve složení:

 1. předseda,
 2. první místopředseda,
 3. druhý místopředseda,
 4. jednatel,
 5. pokladní
 6. dva členové výboru

4.2.4. Správní výbor zejména:

 1. svolává zasedání členské schůze i valné hromady, připravuje program jednání, zpracovává zápis o průběhu s přijatým usnesením;
 2. spravuje jmění spolku s péčí řádného hospodáře, podle obecně platných předpisů. Zpracovává rozpočet a vydává výroční zprávu;
 3. vede spisovou agendu ve smyslu obecně platného spisového a archivního řádu a vede seznam členů a čestných členů. Vydává výroční zprávu.
 4. odpovídá za řádné vedení archivu spolku a pečuje o historické archiválie a předměty;
 5. rozhoduje o pořádání kulturních a společenských akcí a zajišťuje jejich přípravu a konání;
 6. navrhuje členské schůzi sankce (např. pozastavení členství) za neplnění členských povinností a valné hromadě podává návrh na ukončení členství.

4.2.5. Správní výbor rozhoduje též ve všech ostatních věcech spolku, které nejsou těmito stanovami svěřeny do pravomoci jiného jeho orgánu. Náplň činnosti jednotlivých členů výboru a rozdělení jejich úkolů stanoví předseda na první schůzi správního výboru po valné hromadě, pokud to není určeno vnitřním předpisem, v souladu s vltavanskými tradicemi. Správní výbor přijímá svá usnesení většinou hlasů všech členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.

 

4.3. Členská schůze

 4.3.1. Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně desetkrát (10x) ročně, zpravidla podle plánu přijatého valnou hromadou.

4.3.2.Členské schůze se zúčastňují řádní členové a mohou se zúčastnit i čestní členové.

4.3.3. Členská schůze je schopná usnášet se za účasti většiny členů spolku. Nesejde-li se ve stanovenou hodinu polovina řádných členů, posune se zahájení o patnáct (15) minut a schůze je usnášeníschopná i při menším počtu přítomných, nejméně však jedné pětině (1/5) řádných členů.

4.3.4. Členská schůze není oprávněna rozhodovat o věcech, které patří do působnosti valné hromady. Členská schůze řeší zejména:

 1. průběžné plnění usnesení valné hromady a poslání spolku podle článku 2;
 2. hodnotí splněné úkoly a uspořádané akce od minulé spolkové schůze, a přípravu akcí v příštím období;
 3. vyjadřuje se ke zprávám, předneseným členy správního výboru a členy kontrolní komise;
 4. řeší návrhy členů, týkající se činnosti spolku;
 5. ustanovuje výbory a komise ad hoc pro jednotlivé společenské a kulturní, respektive sportovní a jiné akce, nebo úkoly;
 6. projednává a schvaluje návrh správního výboru na pozastavení, případně obnovení členství;

4.3.5. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku. Je-li určeno, že určití členové, nebo jiné přítomné osoby mají pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu.

 

4.4. Kontrolní komise

4.4.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i členskou schůzi.

4.4.2. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku, účastnit se zasedání výboru, provádět revizi účtů a požadovat od členů dalších orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

4.4.3. Kontrolní komisi v počtu tří (3) členů volí valná hromada na období čtyř (4) roků. Člen kontrolní komise nemůže být zároveň členem správního výboru, a nesmí být ani osobou blízkou členům správního výboru. Složení kontrolní komise:

 1. předseda,
 2. dva (2) členové komise.

4.4.4. Náplň činnosti jednotlivých členů komise a rozdělení jejich úkolů stanoví předseda na první schůzi komise po valné hromadě, pokud to není určeno vnitřním předpisem, v souladu s vltavanskými tradicemi.

4.4.5. Kontrolní komise informuje pravidelně spolkovou schůzi o zjištěných skutečnostech a pro valnou hromadu zpracovává celkovou zprávu. Ověřuje účetní závěrku a přezkoumává výroční zprávu spolku.

 

Článek 5

Hospodaření spolku

 5.1. Majetek spolku slouží přednostně naplňování jeho poslání a účelu.

5.2. Koncepci hospodaření spolku schvaluje valná hromada, která také schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření po prověření kontrolní komisí.

5.3. Hospodaření spolku a vedení účetnictví se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem o účetnictví a zákonem o daních z příjmu. Účetním obdobím spolku je kalendářní rok.

5.4. Je povoleno bezplatně zapůjčovat materiály z archivu spolku pro výstavní a badatelské účely, přednostně však v kopiích.

 

Článek 6

Spolupráce s ostatními spolky

6.1. Spolek „Vltavan“ v Purkarci je řádným členem Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků z.s., IČ 701 06 495. Ve smyslu jeho stanov nabývá Spolek „Vltavan“ v Purkarci práva a plní povinnosti člena.

6.2. Spolek „Vltavan“ v Purkarci deleguje své členy na jednání valné hromady Vltavana Čechy – svazu vltavanských spolků z.s. a vysílá své zástupce do výboru a dozorčí rady podle stanov svazu.

6.3. Spolek „Vltavan“ v Purkarci spolupracuje s ostatními spolky, obecně prospěšnými společnostmi a jinými organizacemi, jejichž posláním je rovněž veřejně prospěšná činnost. Zvlášť úzce spolupracuje a vzájemně se účastní akcí bratrských spolků Vltavan –Spolek „Vltavan“ v Praze IČ00552429 ,Spolek Vltavan pro Štěchovice na Vltavě a okolí IČ 470 05 581 a Spolku Vltavan Davle IČ 659 99 860.

 

Článek 7

Zrušení a likvidace spolku

 7.1. Nejde-li o zrušení spolku soudem ze zákonných důvodů, pak o dobrovolném zrušení rozhoduje valná hromada, zvlášť svolaná k tomuto účelu.

7.2. K platnosti usnesení valné hromady je třeba přítomnosti dvou třetin (2/3) všech řádných členů spolku. Usnesení je platné, hlasuje-li pro zrušení nejméně tři čtvrtiny (3/4) přítomných členů.

7.3. Valná hromada určí i likvidátora, pokud není určen soudem.

7.4. Předchozí ustanovení se přiměřeně použijí i na rozhodování o přeměně (změně právní formy, rozdělení, sloučení) spolku.

 

Článek 8

Přechodná a závěrečná ustanovení.

8.1. Spolek „Vltavan“ v Purkarci bude usilovat o získání statusu veřejné prospěšnosti po schválení Zákona o veřejné prospěšnosti, který má být vydán ve smyslu § 146 a §147 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2. Jednací řád, stejnokrojový řád, užívání praporů, funkční povinnosti a další ustanovení, která vyplývají z těchto stanov a nejsou v nich uvedena, připraví spolek ve smyslu tradic a přijme je formou vnitřního předpisu.

8.3. Toto nové úplné znění stanov bylo zpracováno v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a bylo schváleno valnou hromadou spolku dne 9. 5.  2015. Tímto dnem nabývá účinnosti a nahrazuje všechna znění předchozí. Stanovy budou založeny do sbírky listin Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L318/RD2/KSCB.

8.4. První trvání spolku podle §9 zákona ze dne 15. listopadu 1867 r.z. 134  bylo registrováno C.k. Místodržitelem v Čechách v Praze dne 21.června 1902.

 

V Purkarci dne 10. 5. 2015

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha