Usnesení

 

z pravidelného zasedání Valné hromady Spolku „VLTAVAN“ v Purkarci

ze dne 9. března 2019

 

Pravidelná Valná hromada byla svolána v souladu s občanským zákoníkem, zákonem

89/2012 SB. a stanovami spolku 2015. Jednání se zúčastnilo 28. řádných členů uvedených v příloze, prezenční listině.

Valná Hromada spolku byla usnášeníschopná.

 

 

  1. 1.      Valná hromada spolku schvaluje

 

1.1.         Zprávu o činnosti spolku za rok 2018

1.2.         Zprávu o hospodaření spolku za rok 2018, účetní uzávěru

1.3.         Zpráva kontrolní komise za rok 2018

1.4.         Volby do správního výboru a ostatních orgánů spolku

1.5.         Přijmutí nových členů – Petra Liebla, Františka Brůhu ml., Lukáše Nachlingera

1.6.         Volbu zástupců do výboru Vltavana Čechy

1.7.         Plán činnosti na rok 2019

 

 

  1. 2.     Valná Hromada spolku ukládá výboru spolku

 

2.1.         Založit do sbírky listin Krajského soudu v Českých Budějovicích výroční zprávu za rok 2017 s účetní uzávěrou.  Do 30.4.2019  a  ve  výroční  zprávě publikovat toto usnesení.

2.2.         Zveřejnit na webových stánkách spolku usnesení Valné hromady, výroční zprávu za rok 2018 a to do 30.4.2019

2.3.         Seznámit s usnesením Valné hromady celou členskou základnu dle zákona a stanov spolku 2015

 

  1. 3.     Valná Hromada spolku ukládá všem členům spolku

  

3.1.         Aktivní účast, při plnění úkolů dle plánu činností na rok 2019

3.2.         Podílet se na udržování historie a tradic vorařského řemesla na řece Vltavě

 

 

  1. 4.     Návrh usnesení byl schválen všemi přítomnými členy

 

 

  1. 5.     Usnesení bylo vyhotoveno ve dvou výtiscích, jeden s ověřeným podpisem

          Pro Krajský soud v Českých Budějovicích, druhý pro spis spolku.

 

 

Přílohy:  1 list prezenční listina

 

 

Datum vyhotovení a podpis předsedy spolku. Razítko

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha