Vnitřní předpis

Spolku „VLTAVAN“ v Purkarci

 

       Tento vnitřní předpis Spolku „VLTAVAN“ v Purkarci (dále jen spolek), je podřízen stanovám spolku, upravuje a rozšiřuje spolkovou činnost, chod spolku, různá ustanovení, práva a povinnosti všech členů spolku. Upřesňuje činnost správního výboru, kontrolní komise a ostatních orgánů spolku. Vnitřní předpis je schvalován nejvyšším orgánem spolku a to Valnou hromadou na čtyřleté (4) období. Změny lze provádět kdykoli během schváleného období a to řádně podaným návrhem správnímu výboru, následně projednaným členskou schůzí a odsouhlaseným Valnou hromadou spolku.

Jednotlivé kapitoly vnitřního předpisu :           I.      Organizační řád

                                                                                II.     Jednací a volební řád

                                                                                III.    Spisový a archivní řád

                                                                                IV.   Stejnokrojový předpis

                                                                                 V.     Čestné symboly spolku a spolková ocenění

                                                                                 VI.    Závěrečná ustanovení

                                                                                     VII.   Přílohy

 

I. Organizační řád spolku.


     1.1. Správní výbor

 1.1.1. předseda řídí a vede veškerý chod spolku, zastupuje spolek jako vrcholný funkcionář při jednáních o činnosti spolku, s vědomím správního výboru provádí peněžní transakce na spolkovém účtu, podepisuje hospodářské, darovací a sponzorské smlouvy, je zodpovědný za zápis do spolkového rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích -  má právo těmito činnostmi pověřit jiného člena výboru (k tomuto úkonu udělí dotyčnému členu výboru podepsanou a ověřenou plnou moc)

1.1.2. I. místopředseda zastupuje spolek v případě nepřítomnosti předsedy při veškerých jednáních jako předseda spolku, podepisuje veškeré hospodářské, darovací a sponzorské smlouvy s pověřením předsedy, dále se podílí na činnosti chodu spolku, zajišťování jednotlivých kulturních akcí a jejich organizaci

1.1.3. II. místopředseda zastupuje spolek v případě nepřítomnosti předsedy a I. místopředsedy při veškerých jednáních jako předseda spolku, podepisuje veškeré hospodářské, darovací a sponzorské smlouvy s pověřením předsedy, dále se podílí na činnosti chodu spolku, zajišťování jednotlivých kulturních akcí a jejich organizaci

1.1.4.jednatel je pověřen vedením a zpracováním veškeré korespondence, vedením evidence členstva, zpracováním zápisů ze schůzí, vypracováním výroční zprávy o činnosti spolku a veškerou další činností souvisejí s administrativou spolku

1.1.5. pokladník je pověřený vedením pokladny spolku, zpracováním a vedením pokladní knihy
spolku, vypracováním výroční pokladní zprávy spolku, stará se o finanční záležitosti související s vedením účtu, je oprávněn k podpisu dokumentů při výběru z účtu spolu s dalším členem výboru, který je určen podle podpisového vzoru v bankovním ústavu

1.1.6. člen/členka výboru napomáhá ve vedení a činnosti spolku, podílí se na zajišťování jednotlivých kulturních akcí, na jejich organizaci, současně je pověřen/na za řádné vedení archivu spolku a pečuje o historické archiválie a upomínkové předměty (hospodář spolku)

1.1.7. funkcionáři správního výboru mají povinnost se vždy účastnit Valné hromady spolku ve spolkovém kroji

 

      1.2. Kontrolní komise

 1.2.1. předseda /předsedkyně kontroluje veškerou činnost spolku, prověřuje celoroční

hospodaření, provádí kontroly archivu a upomínkových předmětů, vypracovává výroční  kontrolní/revizní zprávu spolku, kontroluje krojovou kázeň členů, včasné placení příspěvků, řeší jednotlivé spory členů/ členek po podání stížnosti dotčeného a ukládá případné tresty v rámci schválených stanov

1.2.2. člen/členka kontrolní komise zastupuje předsedu /předsedkyni v její nepřítomnosti a plní veškeré povinnosti jako předseda / předsedkyně, dále je pověřen/na měsíční kontrolou pokladních dokladů v pokladní knize a kontrolou vedení účtu

1.2.3. kontrolu dokladů provádějí vždy alespoň dva členové této komise

 

       1.3. Praporečník

1.3.1. praporečník je zodpovědný za spolkové prapory a spolkové ozdobné stuhy, dbá správného prezentování, převážení a ukládání spolkových praporů, je povinen nosit praporečnické výsady dle od. 4.2.6.

 

       1.4. Výběrčí členských příspěvků

1.4.1. výběrčí je pověřen jednou ročně výběrem členských příspěvků a vedením jejich evidence, zároveň vedením evidence členů nad 70 let, kteří jsou zproštěni od členských příspěvků, vybrané příspěvky předává spolkovému pokladníkovi

 

       1.5. Archivář – kronikář

1.5.1. archivář je pověřen uchováváním a vedením historické agendy spolku, historických písemností, fotografií, dokumentů přímo spjatých s činností spolku, zapisováním a vedením spolkové kroniky????

 

II. Jednací a volební řád spolku.

 

2.1. Osnova jednání členské schůze

2.1.1. členskou schůzi zahájí a vede předseda spolku, v případě jeho nepřítomnosti ho zastupují místopředsedové spolku

2.1.2. zapsání přítomnosti členů a zjištění, zda je schůze usnášeníschopná

2.1.3. došlá a odeslaná korespondence

2.1.4 přečtení zápisu (usnesení) z minulé schůze a kontrola plnění úkolů (závěrů usnesení)

2.1.5. zprávy jednotlivých členů pověřených konkrétními úkoly

2.1.6. zpráva kontrolní komise v případě kontroly hospodaření spolku

2.1.7. volné návrhy - diskuse

2.1.8. ukončení schůze

  

2.2. Osnova jednání Valné hromady

2.2.1. Valnou hromadu zahájí a vede předseda spolku, v případě jeho nepřítomnosti ho zastupují místopředsedové spolku

2.2.2. přivítání přítomných

2.2.3. pietní akt - vzpomínka za zemřelé

2.2.4. zapsání přítomnosti členů a zjištění, zda je schůze usnášeníschopná

2.2.5. seznámení přítomných s programem Valné hromady

2.2.6. seznámení přítomných členů se způsobem hlasování **

2.2.7. přečtení návrhu a odsouhlasení členů volební komise **

2.2.8. přečtení výroční zprávy o činnosti za uplynulý kalendářní rok - jednatel

2.2.9. proběhne volba nového správního výboru, kontrolní komise a ostatních orgánů spolku **

2.2.10. přečtení výroční pokladní zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok - pokladník

2.2.11. přečtení výroční kontrolní/revizní zprávy o stavu hospodaření a kontrole archivu – předseda kontrolní komise

2.2.12. volební komise přednese výsledky voleb do správního výboru, kontrolní komise a ostatních orgánů spolku **

2.2.13. přečtení plánu činnosti na budoucí kalendářní rok - jednatel

2.2.14. odsouhlasení plánu činnosti na budoucí kalendářní rok

2.2.15. zdravice hostů

2.2.16. volné návrhy a připomínky

2.2.17. ukončení Valné hromady

**jen v případě pokud budou probíhat nové volby do vedení spolku, jak řádné po čtyřletém období, tak mimořádné

 

2.3. Návrh a příprava kandidátky do vedení spolku a volební komise

2.3.1. na konci funkčního období (nejpozději do poslední členské schůze před Valnou hromadou) připraví správní výbor návrh kandidátky do vedení spolku na základě podaných přihlášek, současně připraví návrh kandidátky do volební komise, s oběma návrhy seznámí členskou schůzi

2.3.2. volební komisi v počtu tří (3) členů odsouhlasí Valná hromada podle kandidátky navržené na poslední členské schůzi ve složení:

                                                a) předseda

                                                b) dva (2) členové komise

2.3.3. je zakázáno, navrhovat člena do volební komise pokud je nebo bude navrhován do vedení spolku

 

   2. 4. Způsob a volba správního výboru

2.4.1. správní výbor v počtu sedmi (7) členů volí Valná hromada podle kandidátky (která není omezena počtem kandidátů), navržené na poslední členské schůzi před Valnou hromadou, správní výbor se volí na čtyřleté (4) období (opakované zvolení je však možné) ve složení:   

                                                  a) předseda

                                                  b) první místopředseda

                                                  c) druhý místopředseda

                                                  d) jednatel

                                                  e) pokladní

                                                  f) dva (2) členové výboru

2.4.2. do správního výboru se dostává sedm (7) členů s největším počtem hlasů, v případě rovnosti hlasů mající vliv na počet členů správního výboru, následují dodatečné volby

2.4.3. sedm (7) členů zvolených do správního výboru má povinnost do 30 pracovních dnů svolat ustavující schůzi, kde dojde ke zvolení do konkrétních funkcí ve správním výboru spolku

2.4.4. pokud na ustavující schůzi dojde k odstoupení některého ze zvolených členů (po udání vážných důvodů), bude nahrazen členem s nejvyšším počtem hlasů, obdržených při volbě na Valné hromadě, který se nedostal do správního výboru

 

   2.5. Způsob volby kontrolní komise

2.5.1. kontrolní komisi v počtu tří (3) členů volí Valná hromada podle kandidátky navržené na poslední členské schůzi na čtyřleté (4) období a to ve složení:

                                                a) předseda

                                                b) dva (2) členové komise

2.5.2.  je zakázáno, aby členové kontrolní komise zastávali jakoukoliv jinou funkci ve vedení spolku a nesmí být ani osobou blízkou členům správního výboru

2.5.3. tři (3) členové zvolení do kontrolní komise mají povinnost do 30 pracovních dnů svolat ustavující schůzi, kde dojde ke zvolení předsedy kontrolní komise spolku (pokud tato volba neproběhne přímo na Valné hromadě spolku)

 

    2.6. Způsob volby ostatních funkcí

2.6.1. praporečníky v počtu tři (3) až pět (5) členů (dle potřeb spolku) volí Valná hromada podle kandidátky navržené na poslední členské schůzi na čtyřleté (4) období

2.6.2. zástupce spolku do“ Vltavanu Čechy“ v počtu tří (3) členů volí Valná hromada podle kandidátky navržené na poslední členské schůzi na čtyřleté (4) období, volba do jednotlivých funkcí probíhá dle stanov „Vltavanu Čechy“

2.6.3. výběrčí členských příspěvků v počtu dvou (2) členů volí Valná hromada podle kandidátky navržené na poslední členské schůzi na čtyřleté (4) období

 

    2.7. Hlasování při změnách ve vedení spolku během funkčního období

2.7.1. v případě změn ve správním výboru a kontrolní komisi ve funkčním období (odstoupení po udání vážných důvodů) se orgány nedoplňují, pokud to neovlivňuje chod spolku, v případě, že by počty členů v správním výboru a kontrolní komisi klesly natolik, že by byl narušen chod spolku, musí se svolat mimořádná Valná hromada, která na návrh správního výboru odhlasuje změny ve vedení spolku nebo v kontrolní komisi, tyto změny se musí následně nahlásit a zapsat do spolkového rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích

2.7.2. člen, který zastává funkci ve vedení spolku a neplní své povinnosti dle spolkových stanov a vnitřního předpisu, může být vyloučen z vedení spolku a nahrazen jiným členem dle od. 2.7.1.

 

    2.8. Práva a povinnosti členů spolku

2.8.1. každý člen spolku má právo se zúčastňovat akcí pořádaných spolkem, na členských schůzích vyjadřovat své návrhy a připomínky a tím ovlivňovat činnost a chod spolku

2.8.2. zároveň má ale i povinnost se těchto spolkových akcí účastnit a to ve spolkovém kroji (pokud není určeno jinak), nebo alespoň v těchto akcích spolek finančně podpořit. (vždy je přihlíženo k věku, sociálnímu a zdravotnímu stavu člena spolku)

2.8.3. dále má povinnost hradit v daném termínu členské příspěvky, jejichž nejnižší částka je stanovena Valnou hromadou, snažit se přispívat do jmění spolku získáváním dárců, sponzorů či donátorů

2.8.4. při neplacení členských příspěvků a to po dobu dvou (2) let, má právo správní výbor podat návrh k vyloučení člena z řad spolku, který se projedná na nejbližší členské schůzi spolku

2.8.5. členských příspěvků jsou zproštěni členové spolku, kteří dovršili sedmdesáti let věku

 

      2.9. Způsob přijímání nových členů

2.9.1. o přijímání členů rozhoduje na návrh správního výboru členská schůze, nové členy přijímá předseda spolku nebo místopředseda, který ho zastupuje

2.9.2. žadatel/ka předá vyplněnou členskou přihlášku (vzor příloha) s vlastnoručním podpisem předsedovi spolku, nebo místopředsedovi, který ho zastupuje, po splnění povinnosti se krojovat, je nový člen slavnostně přijat na Valné hromadě spolku a tím se stává řádným členem spolku, předseda předá novému členovi členský průkaz a stanovy spolku

 

    2.10. Způsob vystoupení členů ze spolku

2.10.1. člen/ka, který/á žádá o ukončení členství ve spolku, předá předsedovi nebo místopředsedovi spolku, který ho zastupuje, vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář „dobrovolné vystoupení z členských řad spolku“ (vzor příloha), zároveň se zavazuje splnit veškerá ustanovení Valné hromady, či členské schůze spojená s tímto vystoupením

 

III. Spisový a archivní řád.

 

     3.1. Korespondence spolku, její vyřizování a archivace

veškerou korespondenci spolku zpracovává a archivuje jednatel spolku ve spolupráci s předsedou spolku

 

     3.2. Kniha zápisů a tvorba /přijetí/ usnesení ze schůzí

 zápisy, přijetí a usnesení ze schůzí provádí a zpracovává do knihy zápisu jednatel spolku

 

    3.3. Inventarizace majetku spolku

inventarizací spolkového majetku je pověřen člen správního výboru (hospodář spolku), jeho činnost kontroluje kontrolní komise a vede o této kontrole zápis, který předkládá na Valné hromadě

 

    3.4. Webové stránky spolku

administrátorem webových stránek je správním výborem určen člen/členka, který je seznámen s programem jejich tvorby a další dva členové/členky, kteří mohou do těchto stránek po dohodě s vedením spolku přispívat články a fotografiemi

 

    3.5. Seznamu členů spolku

vedením seznamu členů spolku podle Občanského zákoníku je pověřen jednatel spolku a to i včetně evidence čestných členů spolku

 

    3.6. Zápis do spolkového rejstříku Krajského soudu

za zápisy do spolkového rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích zodpovídá předseda spolku nebo člen spolku, kterého předseda pověří plnou mocí

 

    3.7. Výroční zprávy spolku

jednatel, pokladník a předseda kontrolní komise spolku zodpovídají za vypracování výroční zprávy ve své funkci a přečtení na Valné hromadě spolku, výroční správy archivuje jednatel spolku

 

    3.8. Archivování historických materiálů

úkolem archivování historických materiálů je vedení archivu, archivních sbírek a jejich evidence, snaha postupné digitalizace, jak obrazového, tak písemného materiálu

 

IV . Stejnokrojový předpis.

 

     4.1. Povinnost krojování

 4.1.1. každý řádný člen, je povinen na spolkových akcích se krojovat a udržovat kroj v náležitém stavu, nosit kroj vždy úplný a to po celou dobu konání této akce, pokud předseda nebo místopředseda, který ho zastupuje, nestanový jinak

 

     4.2. Popis spolkového kroje a výsady 

 4.2.1. základní spolkový kroj člena se skládá z černých / bílých kalhot, z pruhované červenobílé košile, červené šerpy s červenými třásněmi nošené na levém boku, černé kravaty, tmavomodrého saka, černých bot, černou čepicí s černým kšiltem ozdobenou zlatou kotvičkou, sako je doplněno tmavými knoflíky, dvěma kotvičkami a spolkovou domovenkou

4.2.2. základní spolkový kroj členky se skládá z černé / bílé sukně, z pruhované červenobílé košile doplněnou spolkovou domovenkou, červené šerpy s červenými třásněmi nošené na levém boku, černé kravaty, černých punčoch a černých bot

4.2.3. předseda nosí základní kroj s výsadami, červenou šerpu se zlatými třásněmi, zlaté knoflíky na saku a šerpu přes prsa v barvách trikolory se zlatým nápisem „Vltavan “, předsednickou hodnost označují tři žluté prýmky přišité na obě ramena a konce rukávů saka

4.2.4. místopředsedové a jednatel nosí základní kroj s výsadami, červenou šerpu s modrými třásněmi, hodnost označují dvě žluté prýmky přišité na obě ramena a konce rukávů saka

4.2.5. členové spolkového výboru a kontrolní komise nosí základní kroj s výsadami, červenou šerpu s modrými třásněmi

4.2.6. praporečníci nosí základní kroj s výsadami, červenou šerpu s modrými třásněmi, bílé rukavice a přes prsa červenou šerpu se zlatým nápisem „Vltavan“ (slavnostní) nebo černou šerpu se stříbrným nápisem „Vltavan“ (smuteční), hodnost označuje jedna žlutá prýmka přišitá na obě ramena a konce rukávů saka

 

     4.3. Výjimky krojování    

4.3.1. kroj s bílými kalhotami a bílými sukněmi se nosí v období: od začátku května do konce září

4.3.2. na posledním rozloučení s členy spolku se nosí vždy černé kalhoty a sukně

 

    4.4. Postihy krojování

4.4.1. za nevhodné chování v kroji na spolkových akcích může kontrolní komise, na určitou dobu, kterou určí podle závažnosti přestupku, krojování členovi / člence zakázat

 

V. Čestné symboly spolku a spolková ocenění

 

    5.1.  čestné symboly   1. spolkový kroj

                                                 2. spolkové prapory

                                                 3. spolkový znak

                                                 4. standarta vorařské obce  

5.1.1 spolkový kroj je odvozený z uniforem námořníků francouzského obchodního loďstva v 18 století, byl navržen rodinami Marátů a Depré, původem Francouzi, kteří se po napoleonských válkách usídlili v Praze Podskalí, proč? to dochované zápisy přesně neříkají, můžeme se jen domnívat, že důvodem byla mimo jiné jeho bílá a červená barva vyjadřující národnostní boj proti černo-žluté rakouské monarchii

5.1.2. spolkové prapory

- první spolkový prapor z r. 1903, vysvěcen 15. Srpna 1903, kmotrou praporu kněžna Ida ze Schwarzenbergu, bíla strana je ozdobená výšivkou Panny Marie s jezulátkem a nápisem „PŘED VEŠKERÝM NEBEZPEČÍM OCHRAŇUJ NÁS MARIE“, na červené straně je vyšit znak Vltavanu, zakládajícího spolku v Praze z roku 1871 a nese nápis v horní části „SPOLEK VLTAVAN V PURKARCI“ a v dolní části „ZALOŽEN r. 1902“

- druhý spolkový prapor z r. 1998, pořízen ze sbírek tehdejších členů, bílá strana nese vyšité vyobrazení kostela sv. Jiří a řeky Vltavy jako dvou dominant Purkarce, modrou stranu zdobí výšivka zlatého spolkového znaku lodní kotvy, která je protkaná vorovou tabulí a nese nápis v horní části „SPOLEK VLTAVAN V PURKARCI“ a v dolní části „ZALOŽEN r. 1902“

5.1.3. velký spolkový znak z r. 1986, je veliký dřevěný znak lodní kotvy, která je protkaná vorovou tabulí, s názvem spolku a letopočtem založení spolku, vyroben tehdejším jednatelem spolku br. Františkem Nedbalem

5.1.4. standarta vorařské obce, udělena r. 2012  Mezinárodní Vorařskou asociací (MVA), Purkarci, jako první obci v České Republice, na které je vyobrazena bíle na modrém podkladu vorová tabule s okovaným sochorem a dobovým kloboukem

 

    5.2. spolková ocenění   1. čestné uznání

                                                     2. čestné členství

                                                     3. zlatý odznak

 5.2.1. čestné uznání se uděluje za činnost pro spolek, uděluje se členům i příznivcům spolku formou pamětního listu,(diplomu)

5.2.2. čestné členství se uděluje za dlouholetou činnost pro spolek, uděluje se členům i příznivcům spolku jako uznání jejich práce pro spolek a držitelům čestného uznání formou pamětního listu, (diplomu)

5.2.3. zlatý spolkový odznak se uděluje za dlouholetou činnost pro spolek, uděluje se členům i příznivců spolku jako uznání práce pro spolek a jako nejvyšší ocenění držitelům čestného uznání a čestného členství, u nečlenů za jejich významný počin pro spolek nebo k jejich životním jubileím

 

    5.3. ocenění členů k životnímu výročí

5.3.1. nárok na ocenění členů nastává při dovršení šedesáti let věku, následně v pětiletém cyklu, oceněný člen obdrží od delegace vedení spolku osobní blahopřání a dar formou dárkového poukazu či dárkového koše v hodnotě 500 Kč. 

 

    5.4. ocenění členů k výročí členství ve spolku

5.4.1. nárok na ocenění členů nastává při dovršení padesáti let členství ve spolku, následně v desetiletém cyklu, oceněný člen obdrží na Valné hromadě spolku od předsedy nebo místopředsedy spolku, který ho zastupuje pamětní list (diplom), osobní blahopřání a věcný dar

 

     5.5. ocenění členů čestnou funkcí

5.5.1. titul čestné funkce se uděluje členům za dlouholetou činnost, práci a přínos pro spolek, vychází z funkce, kterou člen zastává, nebo zastával, je to nejvyšší uznání práce pro spolek, oceněnému členu zůstávají nastálo krojové výsady dle stejnokrojového předpisu

 

     5.6. ocenění – návrh a  způsob udělení

5.6.1. návrh na ocenění podá správní výbor členské schůzi spolku, tento návrh projde na členské schůzi řádným hlasováním, slavnostní předání ocenění proběhne na nejbližší Valné hromadě spolku, nebo při oslavách kulatého výročí založení spolku

 

VI. Závěrečné ustanovení  

 

6.1. tento vnitřní předpis připravil spolek ve smyslu tradic a podle usnesení Valné hromady z roku 2015 v souladu s novými stanovami, které byly schváleny 9. května 2015 na Valné hromadě spolku

6.2. dne 4. prosince 2015 spolek podal návrh, „Návrh zápisu změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích“, 7.12.2015 byl oficiálně schválen a  zapsán do spolkového rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod číslem L318/RD2/KSCB, tím spolek dokončil registraci nových stanov, jejichž součástí je i tento vnitřní předpis spolku

6.3. tento vnitřní předpis nahrazuje stávající předpis vypracovaný pro zajištění chodu spolku a nabývá účinnosti dnem schválení Valnou hromadou.

6.4. komise, ustanovená na výborové schůzi z 9.2.2016 pro úpravu vnitřního předpisu zpracovala a podala ke schválení tento vnitřní předpis na členské schůzi konané dne 6. 3. 2016 v Purkarci

 

 Schváleno na Valné hromadě spolku konané dne 19. března 2016

 

VII. Přílohy

 

7.1. dobrovolné vystoupení z členských řad spolku

7.2. žádost o přijetí do členských řad spolku

7.3. členský průkaz

 

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha